Context

Jongeren kampen vaak met een zoektocht naar hun identiteit en voor sommigen is het geen evidentie om een plaats te vinden in de samenleving en op een betekenisvolle manier een toekomst uit te bouwen en te participeren aan de samenleving. Veel jongeren met een migratieachtergrond groeien op tussen twee werelden en geven aan noch tot de ene noch tot de andere wereld te behoren. Op school of thuis kunnen ze niet altijd terecht met bepaalde moeilijkheden en problemen van discriminatie en sociale uitsluiting bemoeilijken een vlotte integratie in de maatschappij. Jongeren willen hun stem laten horen en opkomen tegen sociaal onrecht, maar weten niet goed op welke manier ze dit kunnen doen.

In samenwerking met Karama Solidarity wil KIYO jongeren aanzetten om sociale acties te ondernemen om zo zelf als actor van verandering op te treden in de eigen leefomgeving. Dit doen we door hen bewust te maken van het feit dat hun stem telt en ze zelf in staat zijn om de samenleving te veranderen

Doel

We stellen een traject voor dat solidair wereldburgerschap bij leerlingen wil bevorderen door de jongeren zelf acties te laten ondernemen in functie van een positieve verandering op school en in de samenleving. Dit gebeurt vanuit het besef dat de leerlingen zelf de middelen in handen hebben om te participeren aan de samenleving ten gunste van een solidaire wereld.

Jongeren klagen onrechtvaardigheden aan en ondernemen solidariteitsacties en hun deelname is versterkt bij beslissingen die hen aanbelangen.

Activiteiten

We willen met dit project meer specifiek inzetten op het versterken van participatie van jongeren bij beslissingen die hen aanbelangen. Jongeren worden gesensibiliseerd en ondersteund om actief en constructief op te komen voor hun rechten en die van hun leeftijdsgenoten, hier en in de rest van de wereld. Op trajectmatige wijze krijgen jongeren met en zonder migratieachtergrond zo inzicht in hoe ze als geëngageerde burgers kunnen deelnemen aan de samenleving en ze zelf verandering in gang kunnen zetten. Dit deelnemen staat centraal in het project, vanuit het principe van participatie, dat is opgenomen in het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

De jongeren worden begeleid door KIYO en Karama om een actie of project op poten te zetten die tegemoetkomt aan de problematiek. Hiervoor formuleren de jongeren de verschillende projectfasen (voorbereiding  - planning – uitvoering – evaluatie). Ook bij de uiteindelijke uitvoering van de acties worden de leerlingen door KIYO en Karama begeleid. Na afloop van de verschillende acties communiceren de leerlingen de resultaten aan verschillende actoren en volgt nog een evaluatie. Tijdens het traject zullen ze belangrijke vaardigheden ontwikkelen zoals communicatie, organisatie & planning, evaluatie en teamwork.