Asset 11
4 Basic Principles 4 Basic Principles
Asset 34
5 Action Domains 5 Action Domains
Asset 1
4 Quality Objectives 4 Quality Objectives
Non-discriminatie
Asset 1
Asset 14

Het recht op leven, overleven en ontwikkeling
Asset 2
Asset 35

Participatie
Asset 3
Asset 36

Het belang van het kind
Asset 4
Asset 18

Directe ondersteuning
Asset 1
Asset 37

Empowerment
Asset 2
Asset 38

Capaciteitsversterking
Asset 3
Asset 39

Sensibilisering
Asset 4
Asset 40

Beleidsbeïnvloeding
Asset 5
Asset 41

Gendergelijkheid
Asset 1
Asset 44

Resultaatgericht
Asset 2
Asset 45

Kennisuitwisseling
Asset 3
Asset 42

Partnerschap
Asset 4
Asset 43

Onze aanpak

De rechtenbenadering is een werkmethode gebaseerd op de internationaal erkende mensenrechten en heeft tot doel de mensenrechten in de praktijk te bevorderen en te beschermen.

KIYO streeft naar een evolutie van een op noden gebaseerde aanpak naar een op rechten gebaseerde aanpak die wordt gekenmerkt door een zoektocht naar duurzame en structurele oplossingen. Het centrale uitgangspunt bij de rechtenbenadering is de erkenning dat ongelijke machtsverhoudingen en sociale uitsluiting mensen van hun rechten beroven en hen dikwijls in armoede houden. Het realiseren van de rechten vereist per definitie:

  • Empowerment en een actieve rol van de rechthebbenden - kinderen en jongeren als begunstigden van onze acties - in plaats van hen te zien als passieve objecten van hulp;
  • De responsabilisering en het versterken van de impact van de acties van de plichtsdragers – de civiele maatschappij in het algemeen en de overheid in het bijzonder.

In al haar acties - uitgevoerd door KIYO en/of door de civiele partnerorganisaties (buiten België) of samenwerkingsverbanden (in België) - wil KIYO een positieve evolutie teweegbrengen in 3 dimensies:

4 Principes van het Comité voor de Rechten van het Kind

Deze 4 basis principes zijn van toepassing op alle rechten en garanderen de kwaliteit in de realisatie van alle rechten.

Non-discriminatie

Dit betekent dat alle kinderen en alle jongeren dezelfde rechten hebben. Hierbij mag geen enkel kind geschaad, bevoorrecht, gestraft of ontnomen worden van elk recht onafhankelijk van zijn of haar nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, huidskleur, geslacht, taal, religie, politieke of andere overtuiging, eigendom, handicap, geboorte of andere status. Non-discriminatie betekent niet dat alle kinderen altijd gelijk (equality) moeten worden behandeld maar wel gelijkwaardig (equity). Soms is een voorkeursbehandeling juist nodig om discriminatie aan te pakken.

Het recht op leven, overleven en ontwikkeling

Elk kind heeft het recht op een waardig leven en het recht op ontwikkeling. Alle kinderen hebben het recht om te worden beschermd tegen manipulatie, geweld, misbruik en uitbuiting. Kinderrechten zijn mensenrechten, maar kinderen moeten in het bijzonder beschermd en ondersteund worden in het bereiken van hun maximale potentieel.

Participatie

Kinderen zijn mensen met individuele en persoonlijke behoeften. Het zijn burgers die de maatschappij van morgen vormgeven. Zij hebben recht om gehoord te worden, om vrijuit hun mening te uiten over alle zaken die hen aanbelangen, om zich te verenigen en om toegang te hebben tot informatie. Participatie moet het belang van het kind bevorderen en de persoonlijke ontwikkeling van elk kind verbeteren. In al haar acties wil KIYO de jonge begunstigden als belangrijkste actoren ondersteunen door hen actief te betrekken bij de besluitvormingsprocessen.

Het belang van het kind

Alle beslissingen – zowel op familiaal als collectief niveau - moeten de rechten van het kind respecteren en specifiek aandacht hebben voor de gevolgen en de potentiële effecten die ze genereren. De fysieke, psychologische, morele en geestelijke integriteit van het kind moet ten allen tijde veilig gesteld worden.

5 actiedomeinen

KIYO integreert de 5 componenten van de rechtenbenadering als haar eigen actiedomeinen. KIYO zet in op een holistische aanpak voor de realisatie van de kinderrechten door in al haar acties op deze actiedomeinen te focussen.

Directe ondersteuning

Voorzien in de basisbehoeften door het bevorderen van kwaliteitsvolle diensten die essentieel zijn voor de meest kwetsbare kinderen (bv. huisvesting, onderwijs, psychosociale en juridische ondersteuning, ...) en deze te promoten als “model dienstverlening” ten aanzien van plichtsdragers.

Empowerment

Ondersteuning van de ontwikkeling van de capaciteiten van kinderen en jongeren (rechthebbenden) om hun potentieel te realiseren, zichzelf te beschermen en solidariteit te tonen bij het verdedigen van hun rechten.

Capaciteitsversterking

Versterken van de impact van de acties van de plichtsdragers (scholen, actoren van ontwikkelingssamenwerking, partnerorganisaties, gemeenschappen en overheden) op de rechten van het kind door middel van training, trajectbegeleiding en technische assistentie.

Sensibilisering

De sociale basis volledig betrekken in haar bewustzijn van de problemen en haar maatschappelijke verantwoordelijkheden ten aanzien van de rechten van het kind. De sociale claim van de verdediging van deze rechten van het kind ondersteunen ten aanzien van de publieke machten.

Beleidsbeïnvloeding

De overheden en beleidsmakers volledig bewust maken van de politieke prioriteiten met betrekking tot de rechten van het kind en ten aanzien van hun plichten.

4 Kwaliteitsdoelstellingen

Gendergelijkheid

KIYO beschouwt elke actie als een opportuniteit om bij dragen aan gendergelijkheid, die discriminatie afkeurt en toegang tot dezelfde rechten en kansen van het leven ondersteunt voor jongens en meisjes.

Resultaatgericht

KIYO concentreert zich op het concrete en duurzame einddoel van haar acties door realistische doelstellingen te definiëren, na te streven, te meten, te leren van haar ervaringen en haar strategieën hieraan aan te passen.

Kennisuitwisseling

KIYO is van mening dat de ervaringen met ontwikkelingsprogramma's en partnerschappen met andere maatschappelijke organisaties een gelegenheid biedt om gezamenlijk te leren en elkaar te versterken. KIYO wil haar kennis en expertise over de realisatie van kinderrechten kapitaliseren en delen zodat anderen ze kunnen valoriseren in hun acties.

Partnerschap

KIYO gelooft fundamenteel in de diversiteit en het vermogen van het maatschappelijk middenveld om kinderrechten te bevorderen en te verdedigen, in overeenstemming met het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Op internationaal niveau, maar ook in België, implementeert KIYO haar missie door middel van partnerschappen, samenwerkingsverbanden en synergiën met lokale maatschappelijke organisaties, die ook de eerbiediging van de mensenrechten in hun land of regio trachten te verbeteren.