1. Privacy verklaring – algemene inleiding

KIYO NGO voor kinderrechten respecteert uw privacy. In het licht van de nieuwe Europese reglementering inzake bescherming van persoonsgegevens die op 25 mei 2018 van kracht gaat, willen wij iedereen die wij contacteren voor fondsenwerving of communicatie (via post, email, nieuwsbrief, telefoon, …) en iedereen waarvan wij persoonsgegevens opvragen informeren over hoe wij hun persoonsgegevens gebruiken.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KIYO ngo voor kinderrechten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als KIYO ngo voor kinderrechten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

KIYO ngo voor kinderrechten
Brogniezstraat 46                      
1070 Brussel
info@kiyo-ngo.be

2. Wat zijn “persoonsgegevens”, wat betekent “verwerking van persoonsgegevens” en wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

“Persoonsgegevens” zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Onder “verwerking van persoonsgegevens” verstaan we elke bewerking van persoonsgegevens, zoals onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de fondsenwerving en communicatie is KIYO NGO voor Kinderrechten, gevestigd te Brogniezstraat 46, 1070 Brussel, en ingeschreven bij de KBO onder nummer [0416.867.297].

3. Persoonsgegevens in het kader van fondsenwerving

3.1 Welke persoonsgegevens verwerken wij in het kader van onze fondsenwerving

Wij verwerken:

 1. contactgegevens (naam, adres, aanspreektitel, geslacht);
 2. e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum (als deze informatie ons wordt bezorgd) en persoonlijke voorkeuren van alle personen die ons een gift overmaken of interesse tonen voor onze activiteiten (tenzij men dat niet wenst, zie punt 9);
 3. voor welke fondsenwervingscampagnes of activiteiten we iemand contacteerden;
 4. informatie over ontvangen giften (datum, bedrag, rekeningnummer, eventuele domiciliëring, enz.) en de afhandeling ervan (de historiek van uw giften en eventueel informatie nodig voor het bezorgen van fiscale attesten).

Deze informatie gebruiken we voor toekomstige fondsenwervingsacties.

Wij kunnen ook andere informatie verwerken die u ons spontaan zou bezorgen, zoals uw feedback over onze organisatie of over bepaalde van onze activiteiten of campagnes.

Soms huren we adresbestanden van derde partijen voor een specifieke fondsenwervingscampagne. In dat geval gebruiken we de persoonsgegevens enkel voor die campagne en worden uw gegevens alleen opgeslagen als u een gift doet ten gevolge van die campagne.

3.2 Waarvoor en hoe gebruiken wij persoonsgegevens in het kader van onze fondsenwerving?

Uw gegevens worden enkel verwerkt om u te informeren over onze activiteiten en over wat wij met uw giften doen, voor fondsenwerving, en voor de administratieve afhandeling van uw gift - inclusief het eventueel bezorgen van het fiscaal attest. In het kader van fondsenwervingscampagnes contacteren wij u in principe via gewone post of telefonische oproepen (tenzij u zich inschreef op de bel-me-niet-meer-lijst). Wij kunnen u ook via elektronische post contacteren indien u ons daarvoor voorafgaand expliciet de toestemming geeft.

Zonder dat u ons de nodige persoonsgegevens bezorgt, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier of op enige andere wijze, kan uw gift en/of het bezorgen van een fiscaal attest niet correct behandeld worden.

Soms schrijven wij voor fondsenwervingscampagnes enkel personen aan op basis van specifieke profielen, zoals de gifthistoriek, de leeftijd of persoonlijke voorkeuren.

De verwerking van uw gegevens voor verdere fondsenwervingscampagnes is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van KIYO NGO voor kinderrechten vermits het voor de financiering van goede doelen nodig is om aan fondsenwerving te doen; dit bevordert de non-profit doelstellingen van onze organisatie. Nadat u een gift heeft gedaan aan onze organisatie, worden uw gegevens voor de correcte afhandeling van deze gift (registratie, verwerking, fiscaal attest, eventuele domiciliëring) gebruikt op basis van de noodzaak voor de uitvoering van onze overeenkomst, evenals op basis van ons gerechtvaardigd belang om de gift op correcte wijze te verwerken.

3.3 Gebruiken wij dienstverleners voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze fondsenwerving?

Voor sommige verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie maken wij gebruik van dienstverleners die uw gegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken (zogenaamde “verwerkers”). Wij zien erop toe dat de dienstverleners op wie wij een beroep doen de nodige beschermingsmaatregelen in acht nemen voor een veilige en correcte verwerking van uw gegevens en dat zij hun verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving nakomen.

Voor sommige van onze fondsenwervingscampagnes worden uw gegevens namens onze organisatie verwerkt door Direct Social Communications NV (Victor Rauterstraat 33, 1070 Brussel, KBO 0427.917.874 – “DSC”). DSC is een dienstverlener die gespecialiseerd is in het helpen van goede doelen bij hun communicatie en fondsenwerving. DSC bewaart uw gegevens namens onze organisatie en organiseert ook onze fondsenwervingscampagnes en de opvolging ervan. DSC zorgt er ook voor dat uw gegevens up-to-date blijven. DSC doet voor de productie van sommige fondsenwervingscampagnes beroep op een leverancier in de Verenigde Staten, die hiervoor gecertificeerd is onder het Privacy Shield.

Uw gegevens kunnen eveneens worden doorgegeven aan derden buiten onze organisatie wanneer dat nodig is voor de behandeling van uw gift en/of de fiscale gevolgen ervan (bijvoorbeeld banken en de fiscale overheid voor het overhandigen van fiscale attesten) of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zouden zijn.

3.4 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens in het kader van onze fondsenwerving?

Indien wij u als potentieel donateur aanschrijven en u doet geen gift, worden uw gegevens niet verder door ons verwerkt. Indien u ons een gift heeft gedaan, verwerken wij uw gegevens verder voor onze fondsenwerving. We bewaren de gegevens tot 10 jaar na uw laatste gift of nadat u op enige andere wijze actief uw interesse in onze organisatie heeft getoond (of langer indien wettelijk verplicht volgens de fiscale wetgeving).

Wij zullen de gegevens natuurlijk niet langer gebruiken indien u ons laat weten dat u dat niet meer wenst. Gegevens m.b.t. de uitreiking van fiscale attesten zullen minimaal bijgehouden worden zo lang als wettelijk vereist is.

​​​​​​​3.5 Hoe bekwamen wij uw contactgegevens in het kader van onze fondsenwerving?

Wij bekwamen uw contactgegevens doordat:

 • u in het verleden reeds een gift heeft gedaan voor onze organisatie en daarom werd opgenomen in ons bestand; of
 • u op enige wijze heeft aangegeven dat u door ons gecontacteerd wenst te worden (bijvoorbeeld via het invullen van een formulier op onze website of op een evenement of manifestatie); of
 • u reeds een gift heeft gedaan voor een andere nonprofit organisatie die eveneens aan fondsenwerving doet voor de behartiging van haar goede doelen en die daarvoor ook gebruik maakt van onze dienstverlener DSC (zie ook punt 3.6 hieronder); of
 • uw gegevens voor een specifieke fondsenwervingscampagne werden gehuurd van een derde voor eenmalig gebruik. Verdere gegevens over de betrokken derde kunnen op eenvoudige aanvraag bij onze dienstverlener DSC worden bekomen

3.6 Geven wij uw persoonsgegevens door aan andere non-profit organisaties?

Non-profit organisaties kunnen hun doelen waarvoor ze werden opgericht enkel realiseren mits de nodige middelen. Daarom rekenen we op vrijgevige giften van bedrijven, van organisaties en privépersonen. Het is voor non-profit organisaties zoals de onze dan ook belangrijk om een zo ruim mogelijk doelpubliek te betrekken bij de realisatie van onze  doelen en onze fondsenwervingscampagnes.

Wanneer u een gift heeft gedaan naar aanleiding van een van onze fondsenwerving campagnes die verwerkt worden via DSC, worden uw naam, adres, aanspreektitel, geslacht en giftgegevens daarom verstrekt aan DSC. DSC verwerkt deze gegevens als verantwoordelijke in haar eigen bestand teneinde haar toe te laten om deze gegevens te laten gebruiken door andere non-profit organisaties voor dezelfde doeleinden als waarvoor onze organisatie die gebruikt en zoals hiervoor omschreven. De lijst met de betrokken organisaties kan worden opgevraagd bij DSC. Zo komt het dat u ook door andere non-profit organisaties kan gecontacteerd worden om u te informeren over hun projecten en over gelijkaardige mogelijkheden om een gift te doen voor hun goede doelen.

Het doorgeven van deze gegevens aan DSC en de andere non-profit organisaties is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van onze organisatie en van andere non-profit organisaties die zich inzetten voor goede doelen, dat erin bestaat om onze organisatie en die andere non-profitorganisaties van fondsen te kunnen voorzien ter behartiging van onze projecten. De gegevens worden bewaard door DSC tot 10 jaar nadat u één van de betrokken organisaties voor het laatst een gift heeft gedaan.

Indien u of derden (bijvoorbeeld uw bank of bPost) wijzigingen in uw persoonsgegevens meedeelt, worden deze doorgevoerd in ons bestand en in het bestand van DSC. DSC doet voor het produceren van sommige fondsenwervingscampagnes beroep op een leverancier in de Verenigde Staten, die hiervoor gecertificeerd is onder het Privacy Shield. Ook ten overstaan van DSC kan u uw rechten zoals vermeld in punt 9 verderop, uitoefenen.

DSC zal uw gegevens niet langer in haar eigen bestand verwerken voor de in dit punt 3.6 beschreven doeleinden indien u laat weten dat u dat niet meer wenst door contact op te nemen met DSC via een brief gericht aan “Direct Social Communications nv, Dienst Donateurs, Victor Rauterstraat 33 – 1070 Brussel” of via een email aan donateurs@dsc.be met een kopie van uw identiteitsbewijs of van een ander stuk dat uw identiteit bewijst.

Het volledige privacybeleid van DSC kan worden geconsulteerd op www.privacy.dsc.be. De functionaris voor de gegevensbescherming (in het Engels, “Data Protection Officer” of “DPO”) van DSC kan gecontacteerd worden via dpo@dsc.be.

4. Persoonsgegevens in het kader van onze communicatiedoeleinden naar onze achterban (o.a. nieuwsbrief en uitnodigingen events)

4.1 Welke persoonsgegevens verwerken wij in het kader van onze communicatie naar onze achterban?

Wij verwerken:

 1. contactgegevens (naam, adres, geslacht);
 2. e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum (als deze informatie ons wordt bezorgd) en persoonlijke voorkeuren van alle personen die ons volgen via sociale media of interesse tonen voor onze activiteiten (vb via inschrijven op onze nieuwsbrief of gegevens achterlaten bij deelname aan activiteiten) - Tenzij men dat niet wenst, zie punt 9;

Deze informatie gebruiken we voor toekomstige communicaties naar onze achterban.

Wij kunnen ook andere informatie verwerken die u ons spontaan zou bezorgen, zoals uw feedback over onze organisatie of over bepaalde van onze activiteiten of campagnes.

​​​​​​​4.2 Waarvoor en hoe gebruiken wij persoonsgegevens?

Uw gegevens worden enkel verwerkt om u te informeren over onze missie, thema’s, resultaten en activiteiten (vb nieuwsbrief, uitnodiging evenementen en activiteiten,…) en (indien van toepassing) voor de administratieve afhandeling van eventuele inschrijvingen/deelname aan activiteiten. In het kader van onze communicatie contacteren wij u in principe via email, via gewone post of telefonische oproepen.

Zonder dat u ons de nodige persoonsgegevens bezorgt, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier, overeenkomst of op enige andere wijze, kunnen wij u niet contacteren met informatie over onze organisatie en activiteiten.

Soms schrijven wij voor communicatiedoeleinden enkel personen aan op basis van specifieke profielen, zoals de graad van betrokkenheid bij onze organisatie, de leeftijd of persoonlijke voorkeuren.

Nadat u zich expliciet inschrijft op onze nieuwsbrief (of expliciet toestemming geeft om voor communicatiedoeleinden gecontacteerd te mogen worden) of wanneer u zich via andere manieren actief aansluit bij onze organisatie (vb als werknemer, vrijwilliger, stagiair, partner, bestuurder of als lid), worden uw gegevens gebruikt voor onze communicatiedoeleinden op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze achterban te informeren over onze missie, onze activiteiten, onze resultaten en meer in het algemeen over de actualiteit in de wereld aangaande kinderrechten (tenzij u ons expliciet meldt niet (meer) gecontacteerd te willen worden voor communicatiedoeleinden – zie punt 9).

​​​​​​​4.3 Gebruiken wij dienstverleners voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze communicatiedoeleinden?

Momenteel maken wij geen gebruik van dienstverleners voor onze communicatiedoeleinden (behalve voor fondsenwervingsdoeleinden – zie punt 3) en wordt u enkel rechtstreeks via KIYO gecontacteerd.

​​​​​​​4.4 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We bewaren de gegevens tot 10 jaar na uw laatste contact met onze organisatie of nadat u op enige andere wijze actief uw interesse in onze organisatie heeft getoond (vb einde vrijwilligersstage of einde lidmaatschap).

Wij zullen de gegevens natuurlijk niet langer gebruiken indien u ons laat weten dat u dat niet meer wenst. Met andere woorden, indien u niet meer gecontacteerd wenst te worden via email of onze nieuwsbrief of uitnodigingen op activiteiten niet meer wenst te ontvangen kan u zich steeds uitschrijven.

4.5 ​​​​​​​​​​​​​​Hoe bekwamen wij uw contactgegevens?

Wij bekwamen uw contactgegevens doordat:

 • u in het verleden reeds actief betrokken was bij onze organisatie als vrijwilliger, stagiair, ambassadeur, partner, werknemer, bestuurder of lid en daarom werd opgenomen in ons bestand; of
 • u op enige wijze heeft aangegeven dat u door ons gecontacteerd wenst te worden (bijvoorbeeld via het invullen van een formulier op onze website of op een evenement of manifestatie of via inschrijving op onze nieuwsbrief);

4.6 Geven wij uw persoonsgegevens door aan derden?

Neen, tenzij u ook een gift voor onze organisatie deed – zie punt 3; of tenzij dit een wettelijke verplichting is vb aan verzekeraars voor vrijwilligersverzekering, voor werknemersadministratie of officiële mandaten van leden of bestuurders,… (zie hiervoor ons intern beleid en/of specifieke overeenkomsten).

5. Persoonsgegevens in het kader van downloaden van informatie via onze website

​​​​​​​5.1 Welke persoonsgegevens verwerken wij in het kader van het downloaden van informatie via onze website?

Wij verwerken uw naam en uw email adres.

​​​​​​​5.2 Waarvoor en hoe gebruiken wij persoonsgegevens?

Deze informatie gebruiken we voor onze interne statistieken (vb opvolgen van het aantal keer onze informatie wordt gelezen en gedownload van onze website) en kwaliteitsbeheer. De verwerking van de gegevens gebeurt volledig geanonimiseerd.

​​​​​​​5.3 Gebruiken wij dienstverleners voor de verwerking van persoonsgegevens?

Neen. Webmasters hebben mogelijks toegang tot deze gegevens maar zij vallen onder een overeenkomst met onze organisatie en mogen deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden.

​​​​​​​5.4 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We bewaren de gegevens tot 10 jaar na uw laatste contact met onze organisatie of nadat u op enige andere wijze actief uw interesse in onze organisatie heeft getoond (vb einde vrijwilligersstage of einde lidmaatschap).

Wij zullen de gegevens natuurlijk niet langer gebruiken indien u ons laat weten dat u dat niet meer wenst. Met andere woorden, indien u niet meer gecontacteerd wenst te worden via email of onze nieuwsbrief of uitnodigingen op activiteiten niet meer wenst te ontvangen kan u zich steeds uitschrijven.

​​​​​​​5.5 Hoe bekwamen wij uw contactgegevens?

Als u informatie/documenten via onze website download moet u uw naam en email adres achterlaten. Deze gegevens laten toe om in te schatten, hoeveel (verschillende) personen onze informatie consulteren/downloaden.

​​​​​​​5.6 Geven wij uw persoonsgegevens door aan derden?

Neen. Enkel geanonimiseerde statistieken worden gerapporteerd aan sommige donors waar wij verantwoording aan afleggen.

6. Persoonsgegevens in het kader van inschrijving/deelname aan activiteiten

6.1 ​​​​​​​Welke persoonsgegevens verwerken wij in het kader van deelname aan activiteiten?

Wij verwerken:

 1. contactgegevens (naam, adres, aanspreektitel, geslacht);
 2. e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum (als deze informatie ons wordt bezorgd) en persoonlijke voorkeuren van alle personen die interesse tonen voor onze activiteiten (tenzij men dat niet wenst, zie punt 9);

Deze informatie gebruiken we voor registratie en inschrijving van de activiteit.

Wij kunnen ook andere informatie verwerken die u ons spontaan zou bezorgen, zoals uw feedback over onze organisatie of over bepaalde van onze activiteiten.

​​​​​​​6.2 Waarvoor en hoe gebruiken wij persoonsgegevens?

Uw gegevens worden enkel verwerkt voor de inschrijving/registratie van de activiteit, om u te informeren (logistiek of inhoudelijk) over de activiteit in kwestie en voor de verwerking in deelnamestatistieken voor rapportage aan onze donors. Wij kunnen u ook contacteren, indien u ons daarvoor voorafgaand expliciet de toestemming geeft, voor kwaliteits- en impactevaluaties (bevraging/enquêtes) aangaande uw deelname aan de activiteit in kwestie. 

​​​​​​​6.3 Gebruiken wij dienstverleners voor de verwerking van persoonsgegevens?

Neen

​​​​​​​6.4 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We bewaren de gegevens tot 10 jaar na uw laatste contact met onze organisatie of nadat u op enige andere wijze actief uw interesse in onze organisatie heeft getoond (vb einde vrijwilligersstage of einde lidmaatschap).

Wij zullen de gegevens natuurlijk niet langer gebruiken indien u ons laat weten dat u dat niet meer wenst. Met andere woorden, indien u niet meer gecontacteerd wenst te worden via email of onze nieuwsbrief of uitnodigingen op activiteiten niet meer wenst te ontvangen kan u zich steeds uitschrijven.

​​​​​​​6.5 Hoe bekwamen wij uw contactgegevens?

Wij bekwamen uw contactgegevens doordat:

 • u zich inschreef op een van onze activiteiten of indien u op enige wijze heeft aangegeven te willen deelnemen aan onze activiteiten, (bijvoorbeeld via het invullen van een formulier op onze website of op een evenement of manifestatie) of via een aanwezigheidslijst van een van onze educatieve activiteiten;

6.6 Geven wij uw persoonsgegevens door aan andere non-profit organisaties?

KIYO werk samen met andere actoren binnen de sector van ontwikkelingssamenwerking en/of kinderrechten. In sommige gevallen vinden activiteiten plaats die gezamenlijk georganiseerd worden met andere organisaties. In die gevallen kan het zijn dat gegevens onderling uitgewisseld worden voor registratie doeleinden. In geen geval mogen zij uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden tenzij u daar expliciet toestemming voor gaf.

7. Persoonsgegevens in het kader van sollicitaties

​​​​​​​7.1 Welke persoonsgegevens verwerken wij in het kader van sollicitaties?

Wij verwerken:

 1. contactgegevens (naam, adres, aanspreektitel, geslacht);
 2. e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum, CV, motivatiebrief, referenties, diploma’s,… (als deze informatie ons wordt bezorgd);

7.2 Waarvoor en hoe gebruiken wij persoonsgegevens?

Deze informatie gebruiken we voor het beheer en selectie van kandidaten (spontane sollicitaties of voor een gepubliceerde vacature; als werknemer of als vrijwilliger, stagiair) tijdens het selectieproces. De gegevens worden bewaard in onze archieven voor eventuele toekomstige openstaande vacatures.

​​​​​​​7.3 Gebruiken wij dienstverleners voor de verwerking van persoonsgegevens?

Neen, wij beheren zelf de binnenkomende kandidaturen.

​​​​​​​7.4 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Indien uw profiel mogelijks relevant is voor onze organisatie in de toekomst, bewaren wij uw gegevens voor 1 jaar, tenzij uw ons expliciet meldt dat u dit niet wenst.

​​​​​​​7.5 Hoe bekwamen wij uw contactgegevens?

Wij bekwamen uw contactgegevens doordat:

 • u ons contacteerde in verband met een spontane of gerichte sollicitatie als kandidaat werknemer, vrijwilliger of stagiair (schoolcontext).

7.6 Geven wij uw persoonsgegevens door aan andere non-profit organisaties?

neen

8. Persoonsgegevens in het kader van andere doeleinden

Voor meer informatie aangaande privacy van persoonsgegevens in het kader van personeelsbeheer, vrijwilligers of stagiairs (of achterban in het algemeen), bestuurders en leden van de algemene vergadering of werk gerelateerde contacten verwijzen wij u naar ons intern beleid rond privacy.

9. Wat zijn uw rechten en hoe kan u die uitoefenen?

Indien uw persoonsgegevens in onze databank worden verwerkt onder onze verantwoordelijkheid, kan u deze inkijken of laten verbeteren.  U kan ze ook laten verwijderen; in dit geval bewaren we  enkel uw naam en adres zodat we kunnen bijhouden dat u niet meer gecontacteerd wil worden. U kan zich ook verzetten tegen een verwerking of vragen deze te beperken. Voorts kan u binnen de wettelijke voorwaarden vragen uw gegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm.

U kan uw rechten uitoefenen door het sturen van een brief met een kopie van uw identiteitsbewijs of van een ander stuk dat uw identiteit bewijst, naar het bovengenoemd adres, of via e-mail aan: info@kiyo-ngo.be.

U heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel te B-1000 Brussel, Drukpersstraat 35, via een brief naar dit adres of via e-mail naar [contact@apd-gba.be].

10. Wijziging privacy statement

KIYO ngo voor kinderrechten kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.

11. Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer zijn geplaatst door websites die u bezoekt.
KIYO maakt gebruik van cookies ter verbetering van het gebruik en functioneren van zijn website. De opslag van cookies op uw computer biedt KIYO een eenvoudige manier en methode om uw sessie te beheren, te personaliseren en de gebruikerservaring tijdens uw bezoek aangenamer te maken.

Hoe kan ik de instellingen van mijn browser voor cookies wijzigen?

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Wat zijn de soorten cookies die worden gebruikt?

Cookies voor statistieken

Statistische cookies laten toe om anonieme gegevens te verzamelen over elk bezoek aan de site, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd doorgebracht op de site, de locatie van de gebruiker, de gebruikte browser, of de bezochte pagina’s. Deze anonieme gegevens laten toe het gedrag van bezoekers tijdens hun navigatie op de site te analyseren. Sommige van deze cookies hebben een persistent (blijvend) karakter.