Introductie

In een eerste fase heeft KIYO samengewerkt met verschillende 4de pijler organisaties om een eigen visie op de kinderrechtenbenadering te ontwikkelen. Wat is nu die kinderrechtenbenadering? Een benadering waarbij mondiale problemen zoals armoede niet worden gezien als ongelukkige omstandigheden maar als schendingen van rechten. Kinderen, jongeren en hun omgeving worden hiervan bewust gemaakt, zodat ze in staat zijn om deze rechten op te eisen. Daarnaast heeft KIYO in samenwerking met 4de pijler Steunpunt, de overkoepelende organisatie van alle 4de pijlers een aantal avonden georganiseerd om 4de pijlers bewust te maken omtrent het bestaan van kinderrechten en de integratie hiervan te promoten in hun werking.

Ditmaal wil KIYO een stap verder gaan door een individueel traject aan te bieden waarbij een 4de pijler stapsgewijs begeleid wordt in het versterken van haar werking met kinderen. Met deze langdurige, gefaseerde en intensieve ondersteuning, wil KIYO een blijvende verankering van kinderrechten in de werking van organisaties bekomen.

Doelstellingen

Actoren in Ontwikkelingssamenwerking (AIO) integreren kinderrechten in hun werking en dragen zo bij aan het waarmaken van kinderrechten.

Activiteiten

KIYO wil deze organisaties via een vragenlijst kritisch naar hun eigen werking laten kijken door een kinderrechtenbril. Als aansluiting hierop krijgen de organisaties een handleiding mee waarin theorie maar vooral ook voorbeelden van ‘good practices’ en tips&tricks worden meegegeven. Deze voorbeelden komen van organisaties die positieve ervaringen hebben met het toepassen van de kinderrechtenbenadering. Zo kunnen we de expertise van al deze organisaties gebruiken om andere te versterken.

Specifieke activiteiten:

  • Opmaak van een vragenlijst. Deze tool helpt organisaties om hun projecten te analyseren vanuit een kinderrechtenbenadering.
  • Opmaak van een handleiding (gebaseerd op de 4 principes van het kinderrechtenverdrag) die bepaalde problematieken toelicht, good practices deelt en tips&tricks meegeeft. Deze worden op de website van KIYO en Steunpunt 4de pijler beschikbaar gesteld voor alle geïnteresseerden.
     
  • Aan de hand van de vragenlijst en handleiding wordt individuele trajectbegeleiding ingericht voor de 4de pijlerorganisaties die een intensievere begeleiding wensen (er zullen jaarlijks 2 organisaties in een traject stappen). KIYO heeft hier de rol van facilitator en tracht de deelnemende organisaties tijdens het traject tot een kritische analyse te laten komen van hun werk met kinderen.

De 4de Pijler is een verzamelnaam voor alle deze burgerprojecten voor ontwikkelingssamenwerking die vanuit Vlaanderen wereldwijd ondernomen worden.